Miljö & Hållbarhet över tid

hållbarhet & design
sedan 1962

Kärleken till den svenska traditionen och våra halländska rötter är stor. Sedan starten har vi haft en passion för kvalitet och en vision om att allt kan göras lite bättre. Att hushålla med resurser och att skapa långsiktiga lösningar är helt enkelt en del av vårt DNA. Genom att minska vårt CO2-avtryck med 50% till 2030 vill vi vara med och bidra till att uppfylla Parisavtalet. Mer om våra hållbarhetsmål i detalj hittar du i vår hållbarhetsrapport. 

Edge badrumsmöbel antracit

50% mindre CO2 till 2030

Fram till 2030 ska vi minska vårt CO2-avtryck med 50%, med 2021 som basår. För att uppnå målet planerar vi att fortsatt aktivt välja bättre transportersätt så som båt i stället för lastbil, kompensera genom att investera i mijövänligare bränsle för våra båttransporter och stötta våra underleverantörer i att sätta upp science based targets för att även de ska kunna reducera sina kodioxidutsläpp.

100% certifierad träråvara 2026

100% certifierad träråvara 2026

Vi ställer redan i dag hårda krav på spårbarhet på den träråvara som används i våra produkter, men vi stannar inte där. Vårt mål är att 2026 ska 100% av all träråvara i Hafas produkter vara spårbarhetscertifierad, från hållbart och ansvarsfullt skogsbruk och fram till slutgiltig produkt.

Shape badrumsmöbel med lådbelysning

100% FOSSILFRI ENERGI SEDAN 2022

Vi har sedan 2022 investerat stort i våra anläggningar för att ersätta all fossil gasuppvärmning, med uppvärmning från luft- och fjärrvärme. Där till har vi investerat ytterligare i LED-belysning i våra fastigheter. All energiförbrukning i våra anläggningar i Sverige i dag kommer från 100% förnybara energikällor.


Vi gör skillnad tillsammans

Vi kan även göra skillnad tillsammas med små, enkla medel. Ett badrum renoveras var 10-15e år, och vi säkerställer att kvalitén på våra produkter skall hålla hela badrummets livslängd, och lite till. Vår garanti är en av branschens längst med 25 år på badrumsmöbler och våra populäraste duschserier. Önskar du reparera eller uppgradera din badrumsinredning från Hafa, så har vi här har vi samlat våra tankar och idéer kring vad vi gemensamt kan göra för att hushålla med våra resurser. 

re-use-hafa

RE | UCE

Våra produkter är skapade för långsiktigt bruk. Produkter från Hafa kan få ett nytt liv genom att reparera och återanvända dem eller sälja dem vidare. Förnya med nya luckor, måla om, byt ut slitna delar och uppdatera med moderna handtag.
Med en generös garanti på 25 år för våra badrumsmöbler och mest populära duschar, tillsammans med ett omfattande reservdelslager, strävar vi efter att förlänga livslängden på våra produkter och därigenom minska behovet av nytt material.

re-duse-hafa

RE | DUSE

Att reducera vår användning av naturens resurser är det sätt där vi tillsammans kan göra störst skillnad för miljön. På Hafa har vi arbetat hårt med att helt fasa bort fossilbaserad uppvärmning av våra lokaler och bytt ut all belysning till LED och via våra outlets ser vi till att helt sälja slut på våra utgående produkter när de inte längre kan säljas via våra vanliga försäljningsvägar.

Vi analyserar och gör beräkningar på våra produkter och deras avtryck på miljön genom EPDer (Environmental Product Declaration). Via EPDn kan se hur vi på mest effektiva sätt kan förbättra och minska produktens avtryck. Det kan handla om att designa produkten för effektivare produktion med minimalt spill och välja material med minsta möjliga påverkan på hälsa och miljö. Det sker även ständiga förbättringar för effektivare användande av förpackningsmaterial och ett ständigt sökande av nya material för att reducera behovet av ursprungligt, jungfruligt material.

re-use-cycle

RE | CYCLE

När produktens livscykel till slut är till ända, har vi sett till att utforma våra produkter för enkel demontering och materialseparation. Detta underlättar att separera varje material så att de kan används så effektivt som möjligt till att antingen producera energi, eller återanvändas som material i tillverkning av nya produkter.
Genom att minska mängden avfall som hamnar på soptipparna, minskar vi vår miljöpåverkan och främjar en mer hållbar användning av våra resurser.


TO | GETHER TILLSAMMANS TAR VI SOCIALT ANSVAR

På Hafa strävar vi ständigt efter att attrahera, utveckla och behålla  kompetenta och motiverade medarbetare. Tillsammans, med gemensamma  insatser kan vi utveckla vår hälsa och arbetsmiljö nära hos oss, och hos våra 
leverantörer. 

Ett hållbart arbetsklimat

EN HÅLLBAR LIVSSTIL

Vi söker att skapa en tryggt och hälsosam arbetsmiljö bland våra anställda genom att främja en hälsosam livsstil, förebygga sjukfrånvaro och arbetsplatsrelaterade skador samt främja ett högt engagemang. Vi genomför därför kontinuerligt medarbetarundersökningar för att följa upp välmående och engagemang.

Jämställdheten på Hafa är 50-50 i ledningsgrupp

JÄMSTÄLLDHET PÅ ALLA NIVÅER

Vi strävar efter jämnlik representation i ledningen, över avdelningar och ledningsnivåer då vår övertygelse är stark att representation skapar ytterligare förutsättning för ökad jämlikhet. I december 2023 var relationen mellan kvinnor och män i ledningen över hela företaget 50% kvinnor och 50% män och i ledande befattning 64% kvinnor.

Hafa bejakar mångfald och integration

MÅNGFALD OCH INTEGRATION

Alla som arbetar för Hafa, i synnerhet de i ledande befattning, har ett ansvar i det dagliga arbetet för att säkerställa efterlevnaden av lika möjlighet, mångfald och integrering. Vi erbjuder löpande ledarskapsutbildningar och har visselbåsarfunktion implementerat för att säkerställa att varje medarbetare ska kunna trivas, växa i sina roller.


Hållbarhetsfokus för våra produkter

Vi följer självklart obligatoriska direktiv och regler för våra produkter, men därtill arbetar vi tätt även med externa parter som granskar våra produkter utifrån ett människa och miljöperspektiv. Granskningen, och bedömningen som därtill följer underlättar, så att det är enklare att göra ett bättre val när du ska köpa en produkt från Hafa. Utöver detta förbättras ständigt kvalitén i våra produkter. 

SUNDAHUS BEDÖMDA PRODUKTER

SUNDAHUS BEDÖMDA PRODUKTER

Vi har produkter bedömda av SundaHus, en oberoende tredje part som systematiskt arbetar för ett samhälle utan hälso- och miljöfarliga ämnen. Våra produkter finns i SundaHus Miljödata.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Vi har produkter bedömda av Byggvarubedömningen. De bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. 

BYGGVARUDEKLARATIONER

BYGGVARUDEKLARATIONER

Byggvarudeklarationer är ett dokument med utförlig information om en produkt. Deklarationen visar hur en produkt ska hanteras i byggskedet, bruksskedet och när den blir avfall. Byggvarudeklarationen informerar också om produktens innehåll och miljöpåverkan. Du hittar våra byggvarudeklarationer som PDF på våra hemsidor eller på byggvarudeklarationer.se för att enkelt kunna tillgodose ditt behov av dokumentation. Dessa lagras i 10 år även efter att varan har utgått så att du kan känna dig trygg i ditt val.

Sök information om Hafas produkter
ROHS

ROHS

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna genom att ersätta och begränsa de farliga kemiska ämnena i elektrisk och elektronisk utrustning. För att efterleva detta direktiv arbetar vi kontinuerligt med teknisk dokumentation, CE-märkning, Declaration of Conformity och att märka upp alla produkter enligt gällande standard.

FSC-märkt papper

FSC-märkt papper

Vår katalog trycks på FCS-märkt papper. FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Gröna Punkten

Gröna Punkten

Den Gröna Punkten visar att förpackningsavgift­en är betald i det land där förpackningen/förpackade varan saluförs. Den är även en symbol för insamling och återvinning av förpackningar. Samtliga förpackningar hos oss är märkta med Gröna Punkten.

NPA, Näringslivets producentansvar

Näringslivets producentansvar

Vi är anslutna till NPA, näringslivets producentansvar för återvinning av förpackningar. Vi tar ansvar för återvinningen av förpackningen även efter konsumentens slutanvändning.

Hafa har 25 års garanti på möbler och duschar

Vår mångåriga erfarenhet och kunskap garanterar produkter av högsta kvalitet, och vi kan därför erbjuda upp till 25 års garanti på våra möbler samt IglooPro™ och Infinity dusch. Tryggt och säkert för dig som kund. På övrigt ordinarie sortiment gäller fem års garanti.

Läs mer om våra garantier